ALUMNI

 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ရွာမ) ၏ ကျောင်းသား/သူ ဟောင်းစာရင်း

 

စဉ် အမည်  ပညာသင်နှစ် Course ဖုန်းနံပါတ် Service In
1 မောင်အောင်ပြည့်ဖြိုး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology    
2 ‌မောင်မျိုးမင်းလတ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology    
3 မောင်ကိုကိုနိုင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉  Electronic Technology     
4 မောင်သီဟဇော်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉  Electronic Technology     
5 ‌မောင်မျိုးသက်နိုင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology    
6 မောင်ဘုန်းမြတ်ကျော်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology    
7 မောင်ကောင်းသန့်ဇင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
8 မလဝန်းငယ်ငယ်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
9 ‌မောင်ဖြိုးဝေအောင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
10 မမေမြတ်နွယ်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
11 မအေးသက်မွန်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
12 မအိသွယ်သွယ်မောင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
13 မနီလာထွန်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
14 မောင်ရဲမင်းဖြိုး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
15 မောင်ဝေယံဖြိုး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology    
16 မဆုအဥ္ဇလီဖြိုး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology    
17 မဇွန်ရွှန်းလဲ့ဝေ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
18 မသဲစုစုရှိန်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
19 မောင်ဝင်းကိုဌေး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
20 မောင်ရဲလင်းထက်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
21 မမြတ်နိုးရတနာကြွယ်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology    
22 မောင်ကောင်းထက်အောင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology    
23 မနော်ဂျူးလီ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology    
24 မောင်ဇေသီဟအောင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology    
25 မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
26 မောင်ဘုန်းတေဇ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology    
27 မောင်အောင်ရဲဦး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology    
28 မောင်စိုးသီဟ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology    
29 မောင်ဝင်းမင်းသူ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology    
30 ‌မောင်နိုင်အောင်လင်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
31 မောင်ထက်မင်းနိုင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
32 မောင်သီဟလွင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
33 မောင်သူရိန်စိုး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electronic Technology     
34 မမိုးသဥ္ဇာဟန်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
35 ‌မောင်ကိုကိုနိုင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
36 မဝေဝေနှင်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
37 ‌မောင်မြတ်ကောင်းပြည့်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
38 မောင်ငို့ဆင်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology     
39 မောင်ထွန်းထွန်းဝင်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology     
40 မနန့်သဥ္ဇာချို  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology     
41 မောင်နိုင်လွင်မိုး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology     
42 ‌မောင်မင်းစည်သူ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology     
43 မောင်ဘိုဘိုအောင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
44 ‌မမျိုးသူဇာခိုင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
45 မောင်စည်သူ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
46 မောင်ပိုင်ခန့်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
47 ‌မောင်ကောင်းခန့်စိုး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
48 မောင်ထက်လင်းနိုင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
49 ‌မောင်ငိုင်မောင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
50 ‌မောင်သန့်ဇင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
51 မခန့်ဇင်သွယ်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
52 မောင်အောင်မျိုးထွဋ်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
53 ‌မောင်အောင်သူဦး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
54 ‌မောင်အောင်ဖြိုးမင်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
55 မောင်ကျော်ကိုကိုမင်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
56 မောင်ဆန်းဝင်းအောင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
57 မောင်မျိုးသက်ထွန်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
58 ‌မောင်မင်းခန့်ထွန်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
59 မောင်ညီဝဏ္ဏထွန်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
60 မောင်ဖြိုးမောင်မောင်သန်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
61 ‌မောင်ဝင်းဇော်ဟိန်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
62 ‌မောင်သစ်လွင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
63 ‌မောင်ကျော်ကျော်ဦး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
64 မောင်ခင်မောင်လွင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
65 မောင်ဇွဲခန့်အောင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology     
66 မောင်အောင်ခန့်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
67 မောင်ဉာဏ်လင်းထွန်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Electrical Technology    
68 ‌မောင်ထက်နိုင်ဖြိုး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉

Metal Process Technology

   
69 မဝတ်ရည်ဖြိုး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
70 ‌မောင်လွင်မိုး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
71 မောင်လှိုင်ပြည့်အောင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
72 မောင်ချစ်ကိုကိုအောင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
73 ‌မောင်ကောင်းခန့်ကိုကို  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology     
74 မောင်ဝေဖြိုးအောင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
75 ‌မောင်စောဖိုးချစ်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
76 မောင်စိုးဝေယံထက်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
77 မောင်ကောင်းထက်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
78 မောင်ဇွဲသူရပြည့်စုံ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
79 မောင်အောင်ပြည့်ဖြိုး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
80 မောင်ဝေလင်းထက်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
81 စောထီးဆက်မဲ့ဝါး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
82 ‌မောင်ဇော်လင်းထွန်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
83 မောင်ထွဋ်အောင်လင်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
84 မောင်ဇေယျာလင်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
85 ‌မောင်အာကာဗိုလ်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
86 မောင်အောင်မြင့်မြတ်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
87 မောင်ဟိန်းထက်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Metal Process Technology    
88 မောင်ဂျွန်ထက်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology    
89 မောင်စောဝင်းထွဋ်နိုင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology    
90 မောင်အောင်မင်းခန့်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology    
91 ‌မောင်သန်းတိုးအောင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology    
92 ‌မောင်ဝင်းအောင်ကျော်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology    
93 ‌မောင်မျိုးမြင့်ထွန်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology    
94 မောင်အောင်ခန့်ဦး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology    
95 ‌မောင်ဇွဲမြင့်မိုရ်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology    
96 ‌မောင်မေအောင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology     
97 ‌မောင်ညီညီအောင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology    
98 မောင်ရဲမင်းထက်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology    
99 မောင်ဉာဏ်လင်းပိုင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology     
100 ‌မောင်အောင်ပြည့်စုံ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology     
101 ‌မောင်ဗွီဒေါင်လွမ်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology     
102 မောင်ဝေလင်းထက်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology     
103 ‌မောင်အောင်မိုးမြင့်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology     
104 မောင်ဆန်းကိုလွင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology     
105 မောင်ဟိန်းထွဋ်ကျော်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology     
106 ‌မောင်ထက်ဦးလွင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology     
107 မောင်စောမြင့်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology     
108 မောင်မင်းသန့်ဟိန်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology    
109 မောင်ဝေယံမင်းသန့်ကျော်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology    
110 မောင်သော်ဇင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology     
112 မောင်ကောင်းခန့်ဟိန်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology     
113 မောင်ဆက်ဖြိုးပိုင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology     
114 ‌မောင်ဟန်ထူးဇော်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology     
115 မောင်ထက်အောင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Machining Technology     
116 မဖြူဖြူဝင်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology    
117 ‌မရွှေရည်လင်း   ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology    
118 မောင်ကောင်းမင်းသန့်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology    
119 ‌မောင်လဝန်းထက်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
102 ‌မောင်သိန်းနိုင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
121 မနန်းသန္တာအေး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
122 မအိဇင်ဇင်ထိုက်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
123 မောင်အောင်မျိုးသန့်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
124 ‌မောင်လမင်းသူ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
125 မောင်အောင်မြတ်သူ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
126 မမြတ်ဝင့်ဝင့်ရည်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology    
127 မမေသံစဉ်ချို  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
128 မအေးမြတ်နိုး  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
129 မအေးစုမွန်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
130 မောင်ဟန်စစ်လွင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
131 ‌မောင်ဝေယံလင်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology    
132 ‌မောင်ညင်သာကျော်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
133 မောင်ထွန်းအောင်ကျော်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
134 ‌မောင်ဟိန်းခန့်ရှိန်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
135 ‌မောင်အောင်ကောင်းမြတ်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
136 ‌မောင်အောင်ပြည့်စုံ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
137 မောင်ကြည်ဝင်းသန့်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
138 မောင်အောင်ထူးခန့်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     
           
139 မောင်စည်သူလင်းနိုင်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ Information Technology     

 

 

 

 

 

 

 

 

DataTable-Alumni

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Contact

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာမအလယ်ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။

Supported By

Image

Search