STUDENTS

ပုံမှန်ကျောင်းသားအင်အား (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင်နှစ်

 

စဉ် သင်တန်းနှစ် ဘာသာရပ် ကျား စုစုပေါင်း
ပထမနှစ် စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း (Machining Technology ) ၃၆ ၃၈
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း (Electronic Technology) ၂၂ ၁၃ ၃၅
သတ္တုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာသင်တန်း (Metal Process Technology) ၂၈ ၁၁ ၃၉
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း (Electrical Technology) ၃၂ ၃၉
  သုတနည်းပညာ (Information Technology) ၂၂ ၁၈ ၄၀
စုစုပေါင်း ၁၄၀ ၅၁ ၁၉၁

 

စဉ် သင်တန်းနှစ် ဘာသာရပ် ကျား စုစုပေါင်း
ဒုတိယနှစ် စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း (Machining Technology ) ၂၄ ၂၇
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း (Electronic Technology) ၃၀ ၃၄
သတ္တုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာသင်တန်း (Metal Process Technology) ၁၅ ၂၄
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း (Electrical Technology) ၂၈ ၃၂
  သုတနည်းပညာ (Information Technology) ၂၁ ၁၆ ၃၇
စုစုပေါင်း ၁၁၈ ၃၆ ၁၅၄

 

ကာလတိုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နေမူ အခြေအနေ(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လအထိ)

 

စဉ် သင်တန်း အမည် အပတ်စဉ် ကာလ တက်ရောက်သူဦးရေ  သင်တန်းဆင်းဦးရေ  
ကျား  ပေါင်း  ကျား  မ  ပေါင်း  
အခြေခံစက် ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၆၇) ၂.၁.၂၀၁၉ မှ ၁၈.၁.၂၀၁၉ထိ ၄၂ ၅၁ ၃၇ ၄၁  မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးစင်တာ
အခြေခံစက် ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၆၈) ၂၁.၁.၂၀၁၉ မှ ၈.၂.၂၀၁၉  ၁၀ ၇၀ ၈၀ ၅၃ ၆၀
အခြေခံစက် ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၆၉) ၁၁.၂.၂၀၁၉ မှ ၁.၃.၂၀၁၉  ၇၃ ၈၁ ၆၆ ၇၃
အခြေခံစက် ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၇၀) ၄.၃.၂၀၁၉ မှ ၂၂.၃.၂၀၁၉  ၅၂ ၅၈ ၄၂ ၄၅
အခြေခံစက် ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၇၁) ၂၅.၃.၂၀၁၉ မှ ၁၂.၄.၂၀၁၉  ၄၁ ၄၃ ၄၁ ၄၃
အခြေခံစက် ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၇၂) ၂၂.၄.၂၀၁၉ မှ ၁၀.၅.၂၀၁၉  ၃၈ ၄၀ ၃၈ ၄၀
အခြေခံစက် ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၇၃) ၁၃.၅.၂၀၁၉ မှ ၃၁.၅.၂၀၁၉ ၁၂ ၆၈ ၈၀ ၁၀ ၆၄ ၇၄
၈  အခြေခံစက် ချုပ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၇၄) ၃.၆.၂၀၁၉ မှ ၂၁.၆.၂၀၁၉ ၁၀ ၅၂ ၆၂ ဖွင့်လှစ်ဆဲ
၉  ဂဟေဆက်နည်း ပညာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၉) ၁၀.၁၂.၂၀၁၈မှ ၈.၃.၂၀၁၉  ၁၅ - ၁၅ ၁၅ - ၁၅ တိုတယ်မြန်မာ ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (ရတနာ စီမံကိန်း)
၁၀  ဂဟေဆက်နည်း ပညာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၀) ၂၉.၄.၂၀၁၉ မှ၂၄.၇.၂၀၁၉ ၁၅ - ၁၅ ဖွင့်လှစ်ဆဲ
၁၁  ပိုက်ဂဟေ ဆက်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ၂၀.၅.၂၀၁၉ မှ ၉.၈.၂၀၁၉  ၁၀ ဖွင့်လှစ်ဆဲ တိုတယ်မြန်မာ ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (ရတနာ စီမံကိန်း)
၁၂  အုတ်စီ ကျွမ်း ကျင် သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ၇.၁.၂၀၁၉ မှ ၃၁.၃.၂၀၁၉  ၁၀ ၁၁ ၁၀ Eye Project
၁၃  သံချည်သံကွေး ကျွမ်းကျင် သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ၇.၁.၂၀၁၉ ထိ ၃၁.၃.၂၀၁၉  - - Eye Project
၁၄  ပေါင်မုန့် နှင့် ကိန် မုန့်ဖုတ်သင်တန်း (Baking & Confectionery) အမှတ်စဉ် (၁) ၂၆.၁၁.၂၀၁၈ မှ ၂.၄.၂၀၁၉  ၁၇ ၂၀ ၁၆ ၁၉ TVET ၊ KOICA၊ WITH နှင့် မေတ္တာ အလင်း အသင်း GTHS (လှိုင်သာသာ)
၁၅  ပေါင်မုန့် နှင့် ကိန် မုန့်ဖုတ်သင်တန်း (Baking & Confectionery) အမှတ်စဉ် (၂) ၆.၅.၂၀၁၉ မှ ၃၀.၈.၂၀၁၉  ၁၂ ၂၀ ဖွင့်လှစ်ဆဲ
၁၆  အနောက်တိုင်း နှင့် အရှေ့တိုင်း အစားအစာ အချက်အပြုတ် သင်တန်း Food Service and Culinary Course အမှတ်စဉ် (၁) ၂၆.၁၁.၂၀၁၈ မှ ၂.၄.၂၀၁၉  ၁၇ ၂၀ ၁၄ ၁၆
၁၇  အနောက်တိုင်း နှင့် အရှေ့တိုင်း အစားအစာ အချက်အပြုတ် သင်တန်း Food Service and Culinary Course အမှတ်စဉ် (၂) ၆.၅.၂၀၁၉ မှ ၃၀.၈.၂၀၁၉  ၂၀ - ၂၀ ဖွင့်လှစ်ဆဲ
၁၈  ကော်ဖီ နှင့်ဖျော် ရည်သင်တန်း (Beverage Course) အမှတ်စဉ် (၁) ၂၆.၁၁.၂၀၁၈ မှ ၂.၄.၂၀၁၉  ၁၅ ၂၀ ၁၅ ၂၀
၁၉  ကော်ဖီ နှင့်ဖျော် ရည်သင်တန်း (Beverage Course) အမှတ်စဉ် (၂) ၆.၅.၂၀၁၉ မှ ၃၀.၈.၂၀၁၉  ၁၉ ၂၀ ဖွင့်လှစ်ဆဲ
၂၀  Computer aided draffng with AutoCAD အမှတ်စဉ် (၁) ၆.၄.၂၀၁၉ မှ ၂၆.၅.၂၀၁၉  - - ဦးစီး ဌာန အစီအစဉ်ဖြင့် (ဝန် ထမ်းသင်တန်း)
၂၁ အခြေခံ ICTသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ၆.၅.၂၀၁၉ မှ ၁၇.၅.၂၀၁၉ ၁၁ ၁၄ ၁၁ ၁၄ ဦးစီး ဌာန အစီအစဉ်ဖြင့် (ဝန် ထမ်းသင်တန်း)
စုစုပေါင်း ၂၁၇ ၄၇၇ ၆၉၄ ၁၁၀  ၃၆၇  ၄၇၇  

Contact

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာမအလယ်ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။

Supported By

Image

Search