Final Results

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ရွာမ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အောင်စာရင်း (ရမှတ်အဆင့်အလိုက်)
သင်တန်း - GTHS Year II (Metal Process Technology)

 စဉ်  ခုံအမှတ်  အမည် မှတ်ချက်
1 2MPT-1 မောင်ထက်နိုင်ဖြိုး *
2 2MPT-8 မောင်ဝေဖြိုးအောင် *
3 2MPT-2 မဝတ်ရည်ဖြိုး *
4 2MPT-5 မောင်လှိုင်ပြည့်အောင် *
5 2MPT-16 စောထီးဆက်မဲ့ဝါး *
6 2MPT-7 မောင်ကောင်းခန့်ကိုကို *
7 2MPT-4 မောင်လွင်မိုး  
8 2MPT-12 မောင်ကောင်းထက်  
9 2MPT-13 မောင်ဇွဲသူရပြည့်စုံ  
10 2MPT-21 မောင်အာကာဗိုလ်  
11 2MPT-10 မောင်စိုးဝေယံထက်  
12 2MPT-14 မောင်အောင်ပြည့်ဖြိုး  
13 2MPT-22 မောင်အောင်မြင့်မြတ်  
14 2MPT-6 မောင်ချစ်ကိုကိုအောင်  
15 2MPT-23 မောင်ဟိန်းထက်  
16 2MPT-9 မောင်စောဖိုးချစ်  
17 2MPT-20 မောင်ဇေယျာလင်း  
18 2MPT-18 မောင်ထွဋ်အောင်လင်း  
19 2MPT-17 မောင်ဇော်လင်းထွန်း  
20 2MPT-15 မောင်ဝေလင်းထက်  

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ရွာမ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အောင်စာရင်း (ရမှတ်အဆင့်အလိုက်)
သင်တန်း - GTHS Year II (Machining Technology)

 စဉ်  ခုံအမှတ်  အမည် မှတ်ချက်
1 2MT-1 မောင်ဂျွန်ထက် *
2 2MT-3 မောင်အောင်မင်းခန့် *
3 2MT-2 မောင်စောဝင်းထွဋ်နိုင် *
4 2MT-4 မောင်သန်းတိုးအောင် *
5 2MT-5 မောင်ဝင်းအောင်ကျော် *
6 2MT-10 မောင်ညီညီအောင် *
7 2MT-6 မောင်မျိုးမြင့်ထွန်း *
8 2MT-12 မောင်ဉာဏ်လင်းပိုင် *
9 2MT-7 မောင်အောင်ခန့်ဦး *
10 2MT-18 မောင်ဆန်းကိုလွင် *
11 2MT-11 မောင်ရဲမင်းထက် *
12 2MT-15 မောင်ဝေလင်းထက် *
13 2MT-23 မောင်ဝေယံမင်းသန့်ကျော် *
14 2MT-14 မောင်ဗွီဒေါင်လွမ်း *
15 2MT-13 မောင်အောင်ပြည့်စုံ *
16 2MT-17 မောင်အောင်မိုးမြင့်  
17 2MT-29 မောင်ထက်အောင်  
18 2MT-8 မောင်ဇွဲမြင့်မိုရ်  
19 2MT-20 မောင်ထက်ဦးလွင်  
20 2MT-24 မောင်သော်ဇင်  
21 2MT-19 မောင်ဟိန်းထွဋ်ကျော်  
22 2MT-22 မောင်မင်းသန့်ဟိန်း  
23 2MT-25 မောင်ကောင်းခန့်ဟိန်း  
24 2MT-21 မောင်စောမြင့်  
25 2MT-9 မောင်မေအောင်  
26 2MT-26 မောင်ဆက်ဖြိုးပိုင်  

 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ရွာမ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အောင်စာရင်း (ရမှတ်အဆင့်အလိုက်)
သင်တန်း - GTHS Year II (Information Technology)

 စဉ်  ခုံအမှတ်  အမည် 1 2 3  4 Remark
1 2 IT-1 မဖြူဖြူဝင်း B A A A  
2 2 IT-2 မရွှေရည်လင်း B A A A  
3 2 IT-3 မောင်ကောင်းမင်းသန့် B A A A  
4 2 IT-4 မောင်လဝန်းထက် B B C B  
5 2 IT-5 မောင်သိန်းနိုင် C B B B  
6 2 IT-6 မနန်းသန္တာအေး B A A A  
7 2 IT-7 မအိဇင်ဇင်ထိုက် C A C B  
8 2 IT-8 မောင်အောင်မျိုးသန့် B D C B  
9 2 IT-9 မောင်လမင်းသူ C E D C  
10 2 IT-10 မောင်အောင်မြတ်သူ D D B A  
11 2 IT-11 မောင်ကျော်လင်းမောင် B C B C  
12 2 IT-12 မမြတ်ဝင့်ဝင့်ရည် C B A A  
13 2 IT-13 မမေသံစဉ်ချို B C B A  
14 2 IT-14 မဝင့်ဝါကျော် B A B B  
15 2 IT-16 မအေးမြတ်နိုး B B C B  
16 2 IT-17 မအေးစုမွန် B C C A  
17 2 IT-19 မောင်ဟန်စစ်လွင် B A A A  
18 2 IT-20 မောင်ဝေယံလင်း D E D D  
19 2 IT-21 မောင်ညင်သာကျော် C D B C  
20 2 IT-22 မောင်ထွန်းအောင်ကျော် C C B B  
21 2 IT-23 မောင်ဟိန်းခန့်ရှိန် B B B B  
22 2 IT-24 မောင်အာင်ကောင်းမြတ် C E C C  
23 2 IT-25 မောင်အောင်ပြည့်စုံ B D C C  
24 2 IT-26 မောင်ကြည်ဝင်းသန့် D E D D  
25 2 IT-27 မောင်အောင်ထူးခန့် D E E D  
26 2 IT-28 မောင်စည်သူလင်းနိုင် D E D D  

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ရွာမ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အောင်စာရင်း (ရမှတ်အဆင့်အလိုက်)
သင်တန်း - GTHS Year II (Electrical Technology)

 စဉ်  ခုံအမှတ်  အမည် မှတ်ချက်
1 2ET-1 မမိုးသဉ္ဇာဟန် *
2 2ET-2 မောင်ကိုကိုနိုင် *
3 2ET-6 မောင်ထွန်းထွန်းဝင်း *
4 2ET-4 မောင်မြတ်ကောင်းပြည့် *
5 2ET-3 မဝေဝေနှင်း *
6 2ET-15 မောင်ထက်လင်းနိုင် *
7 2ET-8 မောင်နိုင်လွင်မိုး *
8 2ET-7 မနန့်သဉ္ဇာချို *
9 2ET-10 မောင်ဘိုဘိုအောင် *
10 2ET-12 မောင်စည်သူ *
11 2ET-13 မောင်ပိုင်ခန့် *
12 2ET-11 မမျိုးသူဇာခိုင် *
13 2ET-5 မောင်ငို့ဆင်း *
14 2ET-21 မောင်အောင်ဖြိုးမင်း  
15 2ET-18 မခန့်ဇင်သွယ်  
16 2ET-22 မောင်ကျော်ကိုကိုမင်း  
17 2ET-14 မောင်ကောင်းခန့်စိုး  
18 2ET-9 မောင်မင်းစည်သူ  
19 2ET-16 မောင်ငိုင်မောင်  
20 2ET-19 မောင်အောင်မျိုးထွဋ်  
21 2ET-24 မောင်မျိုးသက်ထွန်း  
22 2ET-25 မောင်မင်းခန့်ထွန်း  
23 2ET-17 မောင်သန့်ဇင်  
24 2ET-20 မောင်အောင်သူဦး  
25 2ET-27 မောင်ဖြိုးမောင်မောင်သန်း  
26 2ET-28 မောင်ဝင်းဇော်ဟိန်း  
27 2ET-26 မောင်ညီဝဏ္ဏထွန်း  
28 2ET-23 မောင်ဆန်းဝင်းအောင်  
29 2ET-32 မောင်ခင်မောင်လွင်  
30 2ET-33 မောင်ဇွဲခန့်အောင်  
31 2ET-30 မောင်သစ်လွင်  
32 2ET-31 မောင်ကျော်ကျော်ဦး  

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ရွာမ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အောင်စာရင်း (ရမှတ်အဆင့်အလိုက်)
သင်တန်း - GTHS Year II (Electronic Technology)

 စဉ်  ခုံအမှတ်  အမည် မှတ်ချက်
1 2EcT-2 မောင်မျိုးမင်းလတ် *
2 2EcT-3 မောင်ကိုကိုနိုင် *
3 2EcT-1 မောင်အောင်ပြည့်ဖြိုး *
4 2EcT-7 မောင်ကောင်းသန့်ဇင် *
5 2EcT-5 မောင်မျိုးသက်နိုင် *
6 2EcT-8 မလဝန်းငယ်ငယ် *
7 2EcT-4 မောင်သီဟဇော် *
8 2EcT-12 မအိသွယ်သွယ်မောင် *
9 2EcT-10 မမေမြတ်နွယ် *
10 2EcT-9 မောင်ဖြိုးဝေအောင် *
11 2EcT-6 မောင်ဘုန်းမြတ်ကျော် *
12 2EcT-11 မအေးသက်မွန် *
13 2EcT-26 မောင်ဘုန်းတေဇ *
14 2EcT-14 မောင်ရဲမင်းဖြိုး *
15 2EcT-17 မဇွန်ရွှန်းလဲ့ဝေ *
16 2EcT-15 မောင်ဝေယံဖြိုး *
17 2EcT-18 မသဲစုစုရှိန် *
18 2EcT-24 မောင်ဇေသီဟအောင် *
19 2EcT-16 မဆုအဥ္ဇလီဖြိုး *
20 2EcT-21 မမြတ်နိုးရတနာကြွယ် *
21 2EcT-19 မောင်ဝင်းကိုဌေး *
22 2EcT-25 မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင် *
23 2EcT-13 မနီလာထွန်း  
24 2EcT-23 မနော်ဂျူးလီ  
25 2EcT-28 မောင်စိုးသီဟ  
26 2EcT-32 မောင်သီဟလွင်  
27 2EcT-22 မောင်ကောင်းထက်အောင်  
28 2EcT-31 မောင်ထက်မင်းနိုင်  
29 2EcT-20 မောင်ရဲလင်းထက်  
30 2EcT-27 မောင်အောင်ရဲဦး  
31 2EcT-29 မောင်ဝင်းမင်းသူ  
32 2EcT-30 မောင်နိုင်အောင်လင်း  
33 2EcT-34 မောင်သူရိန်စိုး  

Contact

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာမအလယ်ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။

Supported By

Image

Search